Alg. voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden van De Smaakcateraar gevestigd te Gendt aan de Huigensstraat 10. De smaakcateraar stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haarhoogwaardige kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haar klanten.

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden.
1a
Deze Algemene voorwaarden, hierna de voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door De Smaakcateraar gevestigd te Gendt, hierna te noemen De Smaakcateraar.
1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan De Smaakcateraar opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.
1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden. 1d Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 1 e Op overeenkomsten aangegaan door De Smaakcateraar zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten.
2a
Alle aanbiedingen van De Smaakcateraar zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

 2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per email) door of op bevoegde wijze namens De Smaakcateraar van een opdracht, dan wel zodra De Smaakcateraar is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 3: Prijzen.
3a
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is De Smaakcateraar  gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht, dan wel zodra De Smaakcateraar is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 4: Annuleringen.
Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot uiterlijk de zevende werkdag (maandag-vrijdag vóór 17:00 uur) voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. In het geval van annulering nadien is opdrachtgever gehouden aan De Smaakcateraar alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (van voorbereiding, opslag, provisie, e.d.) te vergoeden, onverlet het recht van De Smaakcateraar op vergoeding van winstderving en overige schade.

Artikel 5: Termijnen van levering.
5a
Hoewel De Smaakcateraar zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dar er geen beletselen zijn voor De Smaakcateraar de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Reclame.
6a
Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan De Smaakcateraar te melden, doch uiterlijk binnen 8 dagen na kennisnemen van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken ter zake. Indien de reclame naar het oordeel van De Smaakcateraar juist is, zal zij te harre keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de goederen of diensten vervangen. De Smaakcateraar is niet tot verdere schadevergoeding verplicht.
6b Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.

Artikel 7: Betaling.
7a
De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover De Smaakcateraar
7bDe Smaakcateraar is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom.
7c Opdrachtgever is gehouden facturen van De Smaakcateraar  te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 8 dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

Artikel 8: Verplichtingen van een huurder.
8a
De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzingen en/of aanwijzingen van personeel van De Smaakcateraar.
8b De klant aanvaardt alle risico`s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van het gehuurde, normaal gebruikelijke verzekeringen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9a
De Smaakcateraar is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van: •  overmacht, zoals hierna nader is omschreven; •  daden of nalatigheden van de opdrachtgevers, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld; •ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde; •  handelingen of nalatigheid van De Smaakcateraar, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld. •
9b De Smaakcateraar is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet - of winstderving, verlies van data e.d.
9c De Smaakcateraar is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag in het betreffende geval door haar aansprakelijkheid- verzekeraar wordt uitgekeerd.
9d De Smaakcateraar is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die De Smaakcateraar onder zich heeft.


 

Artikel 10: Ontbinding
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met De Smaakcateraar gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft De Smaakcateraar het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van De Smaakcateraar zonder dat De Smaakcateraar enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke De Smaakcateraar ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijke en volledig opeisbaar.

Artikel 11: Uitbesteding werk aan derden.
11a
De Smaakcateraar is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door De Smaakcateraar aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door De Smaakcateraar met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 12: Diensten op locatie.
12a
Ingeval De Smaakcateraar diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is – om niet ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering, telecommunicatie – en kopieervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten. Tevens stelt opdrachtgever aan opdrachtnemer om niet ter beschikking het gebruik van de arbo technische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening – en EHBO voorzieningen.
12b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 20a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening
12c Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschiften.
12d Belastingen, Buma/Stema-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door De Smaakcateraar  te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13: Overmacht.
Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto`s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export – of importverboden, weigering import – en exportvergunningen te verstrekken, export – of importverboden, weigering import – en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van De Smaakcateraar.

Artikel 14: Geschillen en toepasslijk recht.
Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal De Smaakcateraar en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Arnhem.

©2011 De Smaakcateraar

Bezoekadres

Dé Smaakcateraar BV
Huigensstraat 10
6691 EL Gendt
T: 0481-421334
info@desmaakcateraar.nl

roy_en_jessy.jpg

wat zeggen klantenover Altijd lekker

Zondag j.l. hebben we genoten van een heerlijk buffet. goed verzorgd en met mooie gerechtjes. Alle lof voor Dé Smaakcateraar!! Onze gasten waren blij verrast en vonden het heerlijk en wij zijn dik tevreden.

- Teunie en Henk Kemperman

Een greep uit onze klanten

rtl 4.png
gemeente lingewaard.png
joosten.png
nijmegen business.png
nec.png
vestas.png
naamloos.png
albert heijn.png
Kom langs 0481-421334 0481-421334 Mail ons Wist je dat